Kodex etického obchodního jednání

Preambule

 

Věříme, že naše odhodlání dodržovat pravidla etického chování je jednou z   nejdůležitějších    složek    fungování
společnosti Focam a pevné morální základy společnosti Focam jsou výsledkem úsilí, které je s tím neodmyslitelně
spojeno. Ve společnosti Focam jsme odhodláni vykonávat   obchodní   činnost   správně   na  základě kultury etiky
a dodržování předpisů. Jádrem naší obchodní činnosti a neodmyslitelnou součástí je plnění sociálních potřeb.

Máme jasný společný zájem a cíl, posílit a   zachovat  etické  základy   naší  společnosti  a  ochránit  naše stěžejní
hodnoty. Jsme  odhodláni  prosazovat  a  podporovat  etické  chování  skrze  osobní  vedení Společnost Focam by
chtěla být hnacím motorem pozitivních změn a od  všech svých   pracovníků  a  zainteresovaných   osob  očekává,
že se k jejímu úsilí o dosažení tohoto společného cíle připojí.

Na své   dosavadní   výsledky   jsme   velice hrdí.  Etické chování   má   ve   společnosti   Focam   dlouhou   tradici
a historii, tato kultura je už  jejich ne dílnou součástí. Naše  odpovědnost  branami  společnosti nekončí. Společnost
Focam   si   plně   uvědomuje   odpovědnosti  vůči všem  interním  i  externím  zainteresovaným  osobám,  proto se
vědomě snaží sdělovat  naše základní hodnoty i ostatním stranám. Neetické nebo nezákonné jednání i jen zdánlivě
neetické  chování   týkající   se provozu   naší  společnosti   může   snadno   ohrozit   důvěru  celé naší  firmy. Proto
jsme pevně odhodláni  a  máme v  úmyslu  zajistit, aby  jakékoliv  porušení  pravidel stanovených v našem Etickém
kodexu  a  pravidlech  chování v obchodním  styku  mělo  nevyhnutelně  své  důsledky. Společnost Focam vyznává
politiku  nulové  tolerance  korupce,  kartelů,  porušování  základních  lidských  práva  porušování  pravidel ochrany
zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Z  dlouhodobého   hlediska   můžeme   úspěšně   čelit   výzvám   konkurenčního   prostředí  trhu  tím,  že  přijmeme
imperativy   morální   odpovědnosti   jako    jednotlivci    i   jako   celá  společnost.   Důvěru    našich    zaměstnanců,
zákazníků,  obchodních  partnerů  i  komunitu  každé  zainteresované   osoby  si   můžeme  získat  a   dobré   jméno
společnosti     chránit     pouze     etickým   chováním   a  dodržováním   všech zákonných předpisů. Součástí tohoto
dokumentu je politika, která nastiňuje zásady v oblasti korupce, úplatkářství a vydírání.

 

Výše zmíněné dokumenty jsou možné ke stažení. 

 Kodex etického obchodního jednání

Politika nastiňující zásay v oblasti korupce, vydírání a úplatkářství