Evropské projekty

Projekt – „Společenský účelná pracovní místa“

 

Projekt   byl   realizován  v   letech  2007–2015. V rámci tohoto období jsou vyhrazována společensky účelná pracovní
místa   (SÚPM)    také   v    rámci    projektu   „Vzdělávejte  se  pro růst!  –  pracovní   příležitosti“,  který   je   v   rámci
Operačního   programu   Lidské  zdroje  a  zaměstnanost   financován  z  Evropského   sociálního   fondu   a   státního
rozpočtu České republiky.

V období   od   1.7.2014   do    30.4.2015   F O C A M spol. s r.o., bylo   rámci  projektu podpořeno 1 pracovní místo na
SÚPM částkou 135 000 Kč.,   z  toho  výše  příspěvku  z   Evropského   sociálního fondu  činila  85 % (tj. 114 750 Kč.),
a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 % (tj. 20 250 Kč).

V   období  od   2.6.2014  do   9.6.2014  bylo   u  zaměstnavatele  FOCAM  spol. s.r.o.,  v  rámci  projektu  podpořeno
1 pracovní   místo n  a SÚPM   částkou 4 500 Kč.,  z  toho  výše  příspěvku    z    Evropského  sociálního  fondu činila
85 % (tj. 3 825 Kč.) a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 % (tj. 675,- Kč.).

Pracovní    místa    podpořená    v    rámci   SÚPM    byla    zaměřena     na     uchazeče    se    zvýšenou     péčí     při
zprostředkování  zaměstnání.  Jedná se  zejména  o  uchazeče  s  dlouhodobou  evidencí  na  Úřadu práce,  s  vyšším
věkem, popř.  se  zdravotním postižením apod.  Prostřednictvím  této cesty bylo těmto  uchazečům  umožněno zařadit
se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Společenský účelná pracovní místa

 

Projekt – „Výzkum nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí
                 využívajících geopolymerní pojivový systém"

 

Tento projekt byl započat  v  roce 2018  a  byl  rozdělen  do  tří  etap  (v  současné  době probíhá třetí etapa projektu).
Dokončení  výzkumně-vývojového  projektu je stanoveno do 28.2.2020. Hlavním  cílem  projektu  je  výzkum  a  vývoj
nové  technologie  slévárenských  forem  ze  samotuhnoucích   směsí  využívajících  geopolymerní  pojivový  systém.
To   znamená    vyvinout   pojivový   systém  pro  slévárny,  který  by   při   výhodných  technologických  vlastnostech
naprosto přispěl ke snížení negativního dopadu výroby odlitků  do  pískových  forem  na  životní prostředí  a  hygienu
práce.

Projekt  je  zaměřen  na  získávání  znalostí  potřebných  pro  vývoj  inovativní  technologie  prostřednictvím realizace
průmyslového   a    experimentálního    výzkumu.    Získané   výsledky    povedou   k   zavádění    nové    technologie
slévárenských forem, které mají potenciál uplatnění na světových trzích.

Celková  koncepce  projektu   byla  navržena   v   úzké   spolupráci   se   členy   konsorcia   SAND TEAM spol. s. r. o.,
slévárnou   FOCAM      spol.   s.  r.  o.    a    výzkumným     pracovištěm     Technopark     Kralupy      Vysoké     školy
chemicko-technologické  v  Praze.  Celkové  způsobilé   výdaje  projektu  činí  17 481 563 Kč,  přičemž  výše  dotace
je vypočítána v závislosti na druhu a velikosti žadatele a partnerů (64,80 % z CZV).